REGULAMIN Sklepu LunaFood

 

Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży produktów (Produkty) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy (Sklep) obsługiwany przez firmę: JCM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9121938253, Regon: 523109798, adres: Plac Piastów 1B/5, 55-200 Oława. Internetowy sklep dostępny pod adresem: lunafood.pl pod nazwą: LunaFood,
e – mail: kontakt@lunafood.pl

Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie: https://lunafood.pl/ w zakładce Regulamin.

 

I. Definicje

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, która dokonuje zakupu w Sklepie w tym również Konsument, który oznacza osobę dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sklepem a Kupującym zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.
Produkty– towary znajdujące się na stronie: https://lunafood.pl/ .
Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem: https://lunafood.pl/ umożliwiający sprzedaż Produktów w nim prezentowanych.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Aby dokonać zakupu rejestracja nie jest wymagana. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz polityką prywatności oraz akceptacji tych dokumentów.
2. Korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc.
4. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia i kontaktu z Kupującym. Dokładne informacje o przetwarzaniu danych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 

III. Umowa Sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktu ze strony lunafood.pl oraz dodać Produkt do koszyka.
2. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe, a Sklep nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego.
3. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia do systemu informatycznego Sklepu.
5. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych produktów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
7. Po zawarciu umowy, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia tj: numer zamówienia, koszt wysyłki, podsumowanie zamówienia.

 

IV. Płatność

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto.
2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online:
a) w zakresie płatności BLIK oraz płatności SZYBKIM PRZELEWEM jest serwis PRZELEWY24.PL.
b) w zakresie płatności kartami jest PRZELEWY24.PL.
3. Płatność może być dokonana za pomocą: Przelewu online, karty płatniczej i BLIK.
4. W przypadku problemów z płatnościami za pomocą pośredników, można wykonać przelew na konto Sklepu : JCM Group Sp. z o.o., nr konta: 79 2530 0008 2041 1074 3654 0001. W takim wypadku w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
5.  Zamówienie jest anulowane, jeśli płatność nie będzie zaksięgowana na koncie bankowym sklepu w terminie 3 dni od momentu złożenia zamówienia.
6.  Kupujący otrzymuje Fakturę lub rachunek.

V. Dostawa zamówienia

1. Zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem:
a) In Post: Kurier oraz Paczkomaty.

2. Koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania zamówienia.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpływu należytej kwoty na konto Sklepu, oraz od 2 do 4 dni roboczych przy płatnościach kartą płatniczą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
4. Sklep zastrzega prawo do wydłużenia czasu wysyłki w przypadku opóźnienia w dostawie niezależnego od Sklepu. Wykonanie umowy przez Sprzedawcę nie będzie trwać w żadnym razie dłużej niż 10 dni.
5. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

VI. Reklamacje i odstąpienie od umowy

1. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lunafood.pl lub bezpośrednio na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: JCM Group sp. z o.o. Plac Piastów 1B/5, 55-200 Oława.
2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, nr partii produkcyjnej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie, a także preferowany przez Konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji może dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu oraz zdjęcie uszkodzonego produktu. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik będący Konsumentem nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. Kupujący obowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Produktu. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca.
5. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania:
a) usunięcia wady,
b) wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad,
c) obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
a) Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
b) Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
7. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
8. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia objęcia w posiadanie zamówionych towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres mailowy: kontakt@lunafood.pl przed jego upływem lub pocztą tradycyjną na adres: JCM Group Sp. z o.o. Plac Piastów 1B/5, 55-200 Oława. Do zwracanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu.
9. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do wysłania oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
10.Dokonując zwrotu Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (zapakowanie i odesłanie towaru) do Sprzedawcy.
11. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej jednakże zwrot pieniędzy powinien nastąpić w tej samej formie w jakiej była dokonana płatność, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami lub mają krótki termin przydatności,
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy,
f) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie internetowej https://lunafood.pl/
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi rozszerzenia funkcjonalności Sklepu, dostępnych dla Użytkowników funkcji Sklepu, jak również innych postanowień Regulaminu.
3. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać po jego opublikowaniu, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w zmienionym Regulaminie, nie krótszym niż 14 dni.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument Polityka Prywatności.